Gizlilik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Web site adresimiz: https://www.sigortatimi.com.tr

 1. TARAFLAR
  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Kızılay Mah. Sümer 2 Cad. no: 40/10 Çankaya / ANKARA adresinde mukim Sigorta Timi Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ (bundan böyle “SİGORTA TİMİ” olarak anılacaktır) ile www.sigortatimi.com.tr (“Website”) adlı internet sitesi sunulan hizmetlerden yaralanan kişi (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.
  SİGORTA TİMİ ve Müşteri bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
  Müşteri, işbu Sözleşmeyi onaylayarak Sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup anladığını ve işbu hükümleri kabul ettiğini beyan eder.
 2. TANIMLAR
  İşbu Sözleşmede yer alan;
  Müşteri, Website’de sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
  SİGORTA TİMİ, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, çerçevesinde faaliyet gösteren Sigorta acentesi,
  Sözleşme, işbu Kullanıcı Sözleşmesini,
  Website, SİGORTA TİMİ’nin sigortacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği, kendisine ait olan www.sigortatimi.com.tr adlı internet sitesini, ifade eder.
 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  İşbu Sözleşmede, SİGORTA TİMİ’nin Website üzerinden sağlayacağı hizmetlere ilişkin esaslar ile Tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.
 4. GENEL HÜKÜMLER
  • İşbu Sözleşme çerçevesinde sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek için kişinin fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilecektir. Müşteri, Website üzerinden kendisi yahut başkası adına sigorta talebinde bulunabilir, diğer hizmetlerden faydalanabilir.
  • SİGORTA TİMİ, işbu Sözleşme uyarınca Website üzerinden sağlanacak hizmetler ile ilgili mevzuat çerçevesinde brokerlik hizmeti vermekle yükümlüdür. Müşteri ile sigorta şirketleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin tüm hak ve borçlar söz konusu sözleşmenin tarafları bakımından bağlayıcı olup, SİGORTA TİMİ bu nedenle herhangi bir borç yahut yükümlülük altına girmemektedir.
  • Müşteri, sigorta teminatının, primin peşin olarak veya taksitle ödeniyorsa ilk taksitin ödenmesi ile başladığını ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.
  • Sigorta ürünlerine ilişkin Website’de yer alan bilgiler genel nitelikte olup tüm bilgileri içermemektedir. Söz konusu ürünlere ilişkin detaylı bilgiye, bilgilendirme formu ile poliçe özel ve genel şartlarından ulaşılabilecektir.
  • SİGORTA TİMİ’den yazılı izin alınmaksızın, herhangi bir sitenin linki Website üzerinden paylaşılamayacağı gibi Website’deki herhangi bir bilginin yahut Website’nin herhangi bir  bölümünün başka bir internet sitesinde kullanılması (hyperlink vb. yollarla) mümkün değildir.
  • Website üzerinden verilen başka internet sitelerine ait linklerin içeriğine, söz konusu site üzerinden sağlanan mal ve hizmetlere ve/veya burada yer alan taahhütlere ilişkin olarak SİGORTA TİMİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu linkin Website üzerinden paylaşılması, SİGORTA TİMİ ’nin herhangi bir borç yahut taahhüt altına girdiği ya da internet sitesinin içeriğini onayladığı şeklinde yorumlanamaz.
  • SİGORTA TİMİ, aksini belirtmediği müddetçe, Website’nin kullanımına, içerisindeki bilgi ve materyallere yahut fonksiyonuna ilişkin olarak sarih veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve/veya garanti vermemektedir.
  • Müşteri, hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde menfaat elde etmek adına yalan beyanda bulunmayacak, gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, geçerli kredi kartı bilgileri ile Website üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli olan diğer bilgileri sisteme girecek, söz konusu bilgilerin yanlış yahut eksik olmaması adına gerekli özen ve dikkati gösterecektir. Sisteme girilen bilgilerin yanlış yahut eksik olmasından kaynaklanan tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.
  • Müşteri, Website’yi ve/veya üzerinden sağlanan hizmetleri hukuka, iyi niyet kurallarına ve/veya yasa dışı amaçlara yönelik olarak kullanmayacak, her türlü yasal mevzuata uygun şekilde hareket edecektir. Müşteri, hukuka, yasaya ve/veya iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarından kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Müşteri, Websitesi üzerindeki hizmetlerden kendi rızasıyla faydalandığını ve hizmetlere ilişkin ödeme yaparken her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kendi kusur ve ihmali sebebiyle hatalı bir ödeme işlemi yapması halinde buna ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu konuda SİGORTA TİMİ’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Müşteri, satın alınan sigorta ürününe ilişkin tahsilatın yapılacağı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanılması ve/veya ele geçirilmesi halinde, durumu SİGORTA TİMİ’ ne ve ilgili sigorta şirketine bildirecektir. Aksi durumda, sigorta şirketlerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun temerrüde ilişkin hükümleri çerçevesinde Müşteri aleyhine işlem yapması söz konusu olabilecektir.
  • SİGORTA TİMİ, Müşteri tarafından verilen ve Website üzerinde yer alan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğru, güvenilir ve/veya hukuka uygun olduğunu araştırmakla yükümlü olmayıp, söz konusu hususlara ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Anılan bilgi ve belgelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan SİGORTA TİMİ sorumlu olmayacaktır.
  • SİGORTA TİMİ, kötü amaçlı yazılımları engellemek üzere gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, SİGORTA TİMİ  Website üzerindeki materyallerin kötü amaçlı yazılım içermediği hususunda garanti vermemektedir. Müşteri, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak amacıyla gerekli tedbirleri almalıdır. SİGORTA TİMİ, Müşteri’nin Website’yi kullanması, erişimi veya Website’den  veri, resim, metin, video vb. materyal indirmesi esnasında kötü amaçlı yazılımlara maruz kalması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.
  • Website’nin kullanımı esnasında herhangi bir nedene bağlı olarak arıza, hata ve/veya kesinti söz konusu olabilir. Müşteri’nin bu nedenlerle maruz kalabileceği zararlardan SİGORTA TİMİ sorumlu değildir.
  • Müşteri, işbu Sözleşmede yer alan borç ve yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda SİGORTA TİMİ’nin uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
 5. FİKRİ ve SINAİ HAKLAR
  • Website üzerinde yer alan her türlü bilgi, ticaret unvanı, işletme adı, logo, marka, lisans, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, yazılım, know-how, method, şekil, görsel, alan adı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai haklar münhasıran SİGORTA TİMİ’ne aittir. Söz konusu fikri ve sınai hakların kullanılması, söz konusu hakka konu materyallerin değiştirilmesi, farklı bir lisana çevrilmesi, saklanması, kopyalanması, çoğaltılması ancak  SİGORTA TİMİ ’nin önceden vereceği yazılı izne bağlıdır.
  • SİGORTA TİMİ  tarafından açıkça belirtilenler haricinde, Website’de yer alan herhangi bir materyalin yahut içeriğin çıktısını alamaz ve/veya karşıdan yükleyemez.
  • Müşteri, Website üzerinden paylaştığı her türlü fikri ve sınai hakkın kullanımı hususunda SİGORTA TİMİ’ye izin verdiğini kabul ve beyan eder.
  • İşbu Sözleşme ve/veya Website’nin kullanılması, SİGORTA TİMİ’ne ait fikri ve sınai hakların kullanıma izin verildiği yahut bu hakların Müşteri’ye devri anlamına gelmemektedir.
  • İşbu Madde 5 kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edilmesi halinde tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.
 6. GİZLİLİK POLİTİKASI
  • Müşteri’nin Website’yi ziyaret etmesi ve bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanması sırasında SİGORTA TİMİ’nin elde ettiği Müşteri’ye ait bilgilerin ne şekilde korunacağı ve kullanılacağına ilişkin usul ve esaslar aşağıda yer alan hükümlere tabi olacaktır. Müşteri, SİGORTA TİMİ’nin işbu Sözleşme’nin “Gizlilik Politikası” bölümündeki hükümlerde zaman zaman yaptığı değişikliklerin Taraflar arasında kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturduğunu ve bağlayıcı olduğunu ve Website’yi ziyaret etmekle ve Website vasıtasıyla sunulan hizmetlerde yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası” kapsamında belirtilen şartlara uymayı taahhüt ettiğini kabul eder.
  • Website’ye girilen bilgilerin güvenliği GlobalSign Veri Şifreleme (SSL) sistemi ile sağlanmakta olup üçüncü kişilerin bu bilgileri görmesi yahut bu bilgilere ulaşması mümkün değildir. Bununla birlikte, SİGORTA TİMİ Website üzerinden girilen bilgilerin %100 güvenliğini garanti etmemektedir. Bu çerçevede, Müşteri, kişisel bilgilerini ister şahsen, ister telefonla, ister Website üzerinden verirken her zaman risk bulunduğunu, hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli “kurcalama” ya da “hacker-korumalı” olmadığını, SİGORTA TİMİ’nin koruma sisteminin dışında gerçekleşen bilgisayar korsanlığı, kötü amaçlı yazılımlar ve/veya tersine mühendislik gibi yollarla koruma sisteminin etkisiz bırakılması gibi güvenlik ihlali hallerinden doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı SİGORTA TİMİ’nin hiçbir  şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. Söz konusu sistemle sağlanan koruma e-posta vb. vasıtalarla gönderilen bilgiler bakımından geçerlilik arz etmemektedir.
  • SİGORTA TİMİ, yürürlükteki veri gizliliği ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde Website’yi ziyaret eden Müşteri’nin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumakta ve gerekli tedbirleri almaktadır.
  • SİGORTA TİMİ, Müşteri’nin Website üzerinden bir başka internet sitesine link aracılığı ulaşması halinde, diğer internet sitelerinin gizlilik politikası ve uygulamasından sorumlu olmaz.
  • Website’de “Çerez” kullanılmaktadır. Çerezler, Website’ye giriş yapıldığı veya burada sağlanan hizmetlerden faydalanıldığı esnada girilen bilgilerin saklandığı dosyaları ifade eder. SİGORTA TİMİ, Website’nin kullanımı için gerekli olduğu ölçüde çerez kullanmakta olup söz konusu dosyalar Müşteri’nin sabit diskinde yer alan bilgilere ulaşamamaktadır.
  • İşbu Sözleşme kapsamındaki iş ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi adına Müşteri, kendisi tarafından Website üzerinden paylaşılan kişisel bilgilerin, açıkça izin vermiş olması halinde, SİGORTA TİMİ tarafından işlenebileceğini kabul ve beyan eder.
 7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
  İşbu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin hususlar ile Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklar Türk Hukukuna tabidir. Sözleşmeden kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 8. DELİL SÖZLEŞMESİ
  Herhangi bir uyuşmazlık halinde SİGORTA TİMİ’ne ait defter, kayıt ve her türlü diğer belge, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi çerçevesinde delil olarak kabul edilecektir.
 9. DEĞİŞİKLİKLER
  • SİGORTA TİMİ işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler Website’de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Müşteri, Website’yi kullanmaya devam etmekle birlikte söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
  • SİGORTA TİMİ, dilediği zaman Website’de değişiklik yapma, burada yer alan bazı bölümleri Müşteri’nin erişimine kapama ve/veya askıya alma ya da sunulan hizmetleri tamamen kaldırma yetkisine sahiptir. Müşteri, söz konusu değişiklikleri işbu Sözleşmeye taraf olmakla birlikte peşinen kabul eder. SİGORTA TİMİ’nin ilgili hususları Müşteri’ye özel olarak bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.